Design vestimentar – design textil

Prezentarea specializării

Misiunea programului de studiu Design Vestimentar – Design Textil este de a forma specialişti în domeniul designului vestimentar și designului textil prin prisma celor mai recente tendințe de dezvoltare în design și arte vizuale, promovând cercetarea și creația interdisciplinară. Programul urmărește adaptarea rapidă la cerințele mediului profesional și inserția pe piața muncii, la nivel național sau internațional. Se au în vedere:
• Extinderea şi perfecţionarea experienţei profesionale a absolvenţilor programului de licență Modă-Design Vestimentar și Arte Decorative (ruta design textil), a altor programe de licență din domeniul arte vizuale sau a absolvenților unor programe de licență aparținând altor domenii, care au cunoștințe și abilități în aria specializării modă-design vestimentar sau design textil;
• Cercetarea profesională inter şi multidisciplinară, familiarizarea masteranzilor cu cele mai noi şi avansate dezvoltări ale cunoaşterii în domeniu, dezvoltând abilităţi de cercetare independentă;
• Sondarea în profunzime a unor noi conexiuni conceptuale, de natură tehnică sau stilistică în domeniul creaţiei vestimentare și textile prin diversificarea limbajelor şi tehnologiilor adecvate conţinuturilor specifice;
• Elaborarea proiectelor de design și creație artistică, planificarea şi coordonarea activităţii profesioniştilor din domeniul designului vestimentar și designului textil în cadrul unui grup de lucru pluridisciplinar;
• Pregătirea absolvenților în vederea continuării studiilor universitare în ciclurile superioare doctorale și postdoctorale.

Domeniul: Design

Specializarea: Design vestimentar- design textil

Forma de învățământ: Cu frecvență

Forma de finalizare: Diplomă studii universitare

Titlul acordat: Masterat Arte Vizuale