Orar, telefon si email

Orar : 11:00 - 14:00
E-mail: secretariat.arte(at)e-uvt.ro
Telefon: +40 256 592 900
Fax: +40 256 592 913

Secretariat:

Secretar șef – Ionela SZUROMI, ionela.szuromi(at)e-uvt.ro, Tel. 40.256.592.913
Secretar – Diana Buftea, diana.buftea(at)e-uvt.ro, Tel. +40.256.592.900
Secretar – Simina Nicolin, simina.nicolin(at)e-uvt.ro
Secretar – Cristina Alb, cristina.alb(at)e-uvt.ro