INFORMATII PRIVIND PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

SPECIALIZARE: Arte plastice - Pictură, Grafică, Sculptură


Durata studiilor: 3 ani
Formă de invăţămant: cursuri cu frecventa;
Titlul obţinut: licenţiat în arte vizuale

Intrebari frecvente

Programul de studii universitare de licență Arte plastice – Pictură/Grafică/Sculptură este conceput cu un traseu curricular diferențiat pe trei rute de studiu și are în vedere transmiterea şi însușirea cunoștințelor fundamentale, identificarea, definirea şi analiza limbajului artistic, a mijloacelor de expresie și tehnicilor specifice artelor vizuale.
Absolvenţii vor avea capacitatea de a se exprima vizual într-un mod autentic, în raport cu noile concepte şi tendințe stilistice din arta contemporană precum şi posibilitatea de a relaţiona cu factori socio-economici de care depinde evoluția lor în domeniu (galerii, muzee, şcoli, asociații, fundații şi institute culturale).

Programul de studii universitare de licență Arte plastice – Pictură/Grafică/Sculptură este unul dintre programele cu o istorie îndelungată în Facultatea de Arte și Design, fiind printre primele specializări oferite de institutie. Autorizat provizoriu în 1999 programul a fost acreditat distinct pe cele trei direcții de specializare în 2000 și reevaluat periodic conform legislației în viguare.
Beneficiază de aportul unor cadre didactice cu o prestigioasă activitate de creație artistică la nivel național și internațional și o dinamică a evenimentelor extracurriculare oferite studenților, printre care inițierea Festivalului studențesc StudentFEST, Bienala de desen, Bienala de afiș și ilustrație de carte, simpozioane de pictură și sculptură.

Calificare obținută: Pictură /Grafică/Sculptură
Titlul obținut: Licențiat în domeniul Arte vizuale, specializarea Arte plastice – Pictură / Arte plastice – Grafică / Arte plastice – Sculptură

Programul de studiu Arte Plastice -Pictură reprezintă o direcţie de studiu a programului mai larg, destinat Artelor vizuale, venind, pe lângă bagajul de cunoştinţe şi aptitudini generale ale acestuia, cu anumite caracteristici specifice picturii. Astfel, asimilarea unor cunoştinte fundamentale de teoria culorii, de tehnica şi tehnologia picturii, de utilizarea materialelor de lucru specifice este prioritară, atât din perspectiva tradiţiei picturii, cât şi dintr-o perspectivă inovativă (regăsită la nivelul unor discipline propuse), orientată spre noile medii şi noile tehnologii, care pot constitui un suport în reevaluarea şi revalorificarea picturii în relaţie cu provocările de actualitate din câmpul artei, ce va fi aprofundată la nivelul masteral.
Programul de studii universitare Arte Plastice-Grafică are un profil aparte conturat prin asocierea dintre studiul fundamental al graficii de şevalet şi al gravurii cu pregătirea complementară orientată către ramura aplicativă a graficii publicitare şi de carte.
Dobândirea competenţelor profesionale sunt orientate pe cunoaşterea și explorarea creativă a limbajului și instrumentarului de comunicare vizuală, a tehnicilor de reprezentare ale desenului și culorii, tehnicilor gravurii, cărții și ilustrației de carte şi ale tehnologiilor informaţionale, necesare transpunerii în material a proiectelor artistice. Totodată, disciplinele și temele de studiu sunt concordante cu tendințele artei contemporane, printr-o înnoire continuaă a conceptelor despre artă și incursiunile creative în arealul de semnificare. Sunt încurajate formarea abilităţilor de comunicare artistică şi gestionarea cunoștințelor dobândite prin demonstrarea deprinderilor, argumentarea proiectelor de creație, utilizarea terminologiei de specialitate, evaluarea constructivă a demersului artistic sub aspect formal, al stilului şi al tehnicii în domeniile de manifestare specifice graficii.
Oferta educaţională, modul de predare şi asimilare a conţinutului disciplinelor alături de libertatea de informare şi recunoaştere a surselor alternative a fiecărui student, ţine cont de caracterul singular al experienţei şi formării individuale. Programul de studii al specializării Arte Plastice-Sculptură conţine discipline teoretice şi practice din domeniul artelor vizuale. Formează profesionişti capabili de a păstra şi de a cultiva valorile tradiţionale în sculptură, de a sonda structurile arhetipale ale formei, de a asimila specificul noilor limbaje vizuale din sculptura contemporană, prin folosirea tehnice tradiţionale şi soluţiilor inovatoare.

Absolvenții specializării Arte plastice – Pictură/Grafică/Sculptură sunt calificați pentru următoarele ocupații profesionale, așa cum sunt denumite în C.O.R.:
 • Pictură - artist plastic, pictor, pictor scenograf, desenator artistic (studii superioare), consultant artistic, secretar artistic, profesor în învăţământul primar, profesor în învăţământul gimnazial
 • Grafică - artist plastic, desenator artistic (studii superioare), consultant artistic, secretar artistic, caricaturist, profesor în învăţământul primar, profesor în învăţământul gimnazial
 • Sculptură - artist plastic, sculptor, desenator artistic (studii superioare),secretar artistic, profesor în învăţământul primar/ profesor în învăţământul gimnazial

Practica este o disciplină obligatorie, constând în activitatea desfăşurată de studenţi, în conformitate cu planul de învăţământ, care are drept scop verificarea şi formarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia în cadrul programului de instruire, în vederea angajării/dezvoltării profesionale.
Practicile se desfășoară în baza acordurilor instituționale cu parteneri precum: muzee de artă, licee de artă, galerii de artă, colecţii de artă, biblioteci, institute de cultură, muzee de artă populară, case de cultură, asociaţii şi fundaţii de artă, organizaţii profesionale, comunităţi artistice, tabere de creaţie: Casa de Cultură Petroşani, Pensiunea Panorama Ghelari, Arsenal Parc Sebeş, Asociaţia PAO – atelier experimental Potoc, FAD, Liceul de Artă, Timișoara, ș.a.

Facilitatea trecerii de la şcoală la inserţia pe piaţa muncii are loc prin prin identificarea posibilităţilor, instituţiilor şi surselor de formare complementară, aplicată și nu în ultimul rând dobândirea unei experiențe dotorate programelor de mobilitate a studenţilor, organizarea de manifestări culturale, expoziţionale, simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice.
Cadrul institutional facilitează accesul în galerii, practicile de specialitate, accesul la mijloace fixe și mobile, publicări de articole, organizarea concursurilor de creație destinate elevilor, organizări de expozitii ale studenților, premii, consiliere socio-profesională, participări la expozitii nationale, internationale, participari la schimburi interinstitutionale.
Mobilitățile studenților și cadrelor didactice se realizează atât prin participările individuale în cadrul evenimentelor specifice cât și prin parteneriatele Erasmus cu urmatoarele universitati: Universite de Paris 8 Vincennes-Saint Denis, Instituto Politecnico de Braganca,Oulu seudun ammattikorkeakoulu,Aristotle University of Thessaloniki, Nyugat-Magyarorszagi Egyetem, Szegedi Tudomanyegyetem, ArtEZ Institute of the Arts, Uniwersytet Rzeszowski, Ataturk Üniversitesi, Eesti Kunstiakadeemia, Universitaet Koblenz-Landau, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ecole Superieure d'Art de Lorraine, Nevsehir University, Escuela de Arte y Superior de Diseno de Orihuela, Wroclaw College of Humanities,Universite de Savoie, Shanghai University China.

Practica este o disciplină obligatorie, constând în activitatea desfăşurată de studenţi, în conformitate cu planul de învăţământ, care are drept scop verificarea şi formarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia în cadrul programului de instruire, în vederea angajării/dezvoltării profesionale.
Practicile se desfășoară în baza acordurilor instituționale cu parteneri precum: muzee de artă, licee de artă, galerii de artă, colecţii de artă, biblioteci, institute de cultură, muzee de artă populară, case de cultură, asociaţii şi fundaţii de artă, organizaţii profesionale, comunităţi artistice, tabere de creaţie: Casa de Cultură Petroşani, Pensiunea Panorama Ghelari, Arsenal Parc Sebeş, Asociaţia PAO – atelier experimental Potoc, FAD, Liceul de Artă, Timișoara, ș.a.

Activitatea de voluntariat este facultativă, ea contribuind la suplimentarea experienţei din domeniu, conexă sau diferită de acesta, la dezvoltarea abilităţilor de relaţionare, colaborare, implicare şi dezvoltare personală în colective/situaţii similare celor ale viitoarelor locuri de muncă.
Fiecare student poate primi 2 credite transferabile pe semestru pentru această activitate (60 de ore).
Creditele aferente activităților de voluntariat vor fi trecute în suplimentul de diplomă, costituind o experienţă de lucru utilă în vederea angajării. Parteneri; Muzeul de Artă Timişoara, Galerii de artă (Calina, Calpe, Triade, Casa artelor, Helios, Galeria 28, Galeria Mansarda), Asociaţii şi fundaţii culturale (ArtEncounters, Triade, Plai etc.), Institute culturale (Francez, German etc.)

SPECIALIZARE: Conservare restaurare


Durata studiilor: 3 ani
Formă de invăţămant: cursuri cu frecventa;
Titlul obţinut: licenţiat în arte vizuale

Intrebari frecvente

Programului de studii Conservare-restaurare se încadrează în domeniul Arte vizuale şi corespunde ariei de preocupări specifice domeniului patrimoniului cultural material naţional mobil şi imobil.
În cadrul programului de studii se pune accent pe acumularea de cunostinţe şi experienţe profesionale dobândite, prin sondarea în profunzime a unor noi conexiuni conceptuale şi / sau de natură tehnică, în domeniul conservării şi restaurãrii patrimoniului cultural în diversitatea limbajelor şi tehnologiilor adecvate conţinuturilor specifice, contribuie la conturarea unui profil al absolventului vizand dezvoltarea de cunostinţe, competente si abilitati cognitive.
Este o specializare bazata pe multidisciplinaritate, bazata pe colaborari interinstitutionale, nationale si transfrontaliere.

Programului de studii Conservare-restaurare a fost înființat în 2003 primind acreditarea în 2009 și este evaluat periodic conform legislației în viguare.
Calificare obținută: Conservare-restaurare
Titlul obținut: Licențiat în domeniul Arte vizuale, specializarea Conservare-restaurare

Programul de studiu Conservare-restaurare ,domeniul Arte vizuale ,dezvolta preocupări specifice domeniului patrimoniului cultural material mobil şi imobil.În cadrul programului de studii se pune accent pe acumularea de cunostinţe teoretice şi practice profesionale, concepte de natura tehnică, în domeniul conservării şi restaurãrii patrimoniului cultural, prin interventii, în scopul prezervarii acestora pe o perioada sustenabilă.
Studentii au ocazia de a-si dezvolta si abilitățile în creativitate. Limbajul specific şi tehnologiile adecvate aplicate obiectelor pe diferite suporturi de material (pictura tempera pe lemn,textile,pictură în ulei pe pânză) , generează si dezvoltă profilul viitorului absolvent abil și competent în misiunea nobilă de salvare a patrimonului. Deasemenea munca în echipă bazată pe cunoștinte de multidisciplinaritate, crează oportunitatea colaborării interinstitutionale, naționale si transfrontaliere.

Absolvenții specializării Conservare-restaurare sunt calificați pentru următoarele ocupații profesionale, așa cum sunt denumite în C.O.R.:

 • Artist plastic,
 • Conservator opere de artă și monumente istorice (studii superioare),
 • Conservator/restaurator pictură murală,
 • Conservator/restaurator pictură pe lemn,
 • Muzeograf desenator artistic (studii superioare),
 • secretar artistic,
 • profesor în învăţământul primar/profesor în învăţământul gimnazial,
 • consilier cultural,
 • conservaror restaurator bunuri culturale

Oportunități de angajare: Muzeul de artă, Muzeul de istorie, Muzeul de etnografie si folclor, Galerii de artă, Invătămînt gimnazial si liceal, universitar, Direcția pentru Cultura si Arta, Muzeul Tehnic (Ratt)

Parteneriate Erasumus cu urmatoarele universitati: Universite de Paris 8 Vincennes-Saint Denis, Instituto Politecnico de Braganca,Oulu seudun ammattikorkeakoulu,Aristotle University of Thessaloniki, Nyugat-Magyarorszagi Egyetem, Szegedi Tudomanyegyetem, ArtEZ Institute of the Arts, Uniwersytet Rzeszowski, Ataturk Üniversitesi, Eesti Kunstiakadeemia, Universitaet Koblenz-Landau, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ecole Superieure d'Art de Lorraine, Nevsehir University, Escuela de Arte y Superior de Diseno de Orihuela, Wroclaw College of Humanities,Universite de Savoie, Shanghai University China.
Acces in galerii practici, simpozioane, tabere, acces la mijloace fixe si mobile, publicari articole, organizari concursuri, organizari expozitii, acordari premii, consiliere socio-profesionala, participari la expoyitii nationale, internationale, participari la schimburi interinstitutionale.

Practica este o disciplină obligatorie, constând în activitatea desfăşurată de studenţi, în conformitate cu planul de învăţământ, care are drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia în cadrul programului de instruire.

 • Muzeul de Artă Timisoara
 • Muzeul National al Banatului Timisoara
 • Muzeul satului bănătean Timisoara
 • Mitropolia Banatului - Arhiepiscopia Ortodoxă a Timişoarei
 • Episcopia Ortodoxă Sârbă din Timişoara

Studentii voluntari au ocazia de a exersa si dezvolta abilitatile vocationale conform specializarii sau pot accesa temporar un alt gen de activitate. Fiecare student UVT poate primi 2 credite transferabile pe semestru pentru activități de voluntariat.
Creditele aferente activităților de voluntariat vor fi trecute în suplimentul de diplomă.

SPECIALIZARE:Arte decorative


Durata studiilor: 3 ani
Formă de invăţămant: cursuri cu frecventa;
Titlul obţinut: licenţiat în arte vizuale

Intrebari frecvente

Programul de studii Arte decorative este conceput cu un traseu curricular diversificat (trei rute de studiu: arte textile-design textil, ceramică și design de bijuterie) astfel încât viitorul absolvent să obţină competenţe în funcţie de traseul ales şi absolvit.
Programul de studii trebuie considerat printr-o dublă perspectivă. Una care priveşte înspre trecut şi alta care vizează viitorul, vizează evoluţia acestor arte în contemporaneitate şi necesitatea reevaluărilor tradiţiilor, a tehnicilor, a reconsiderării acestora prin prisma timpului prezent şi a tehnicii existente.

Privind în urmă la istoricul reînființării Facultății de Arte, 1990, Specializarea Arte textile a evoluat în zona educației artistice încă din 1991, ieșind în spațiul expozițional și colaborând cu intreprinderile din domeniu. Astfel am strâns un mic istoric, am evoluat și am trecut prin diferite schimbări de configurație la nivel de fuziune cu alte rute de specializare. În acest moment ne-am regăsit afinitățile cu ruta Ceramică și Design de Bijuterie, specializări ce fac în concepția oricărui istoric de artă un front comun în Artele Decorative. Ceramica la rândul ei a trecut prin diferite configurații și denumiri încă din anul 2005. Cea mai tânără rută este Designul de Bijuterie luând ființă în anul 2015 odată cu reunirea Artelor Textile cu Ceramica sub denumirea Arte Decorative.
Programul reunit sub forma Artelor Decorative (Arte textile-Ceramică-Sticlă-Metal) obține Autorizare provizorie din 2016

Calificare: Arte decorative
Titlul obținut: Licențiat în Arte vizuale, specializarea Arte decorative

Programul Arte Decorative, aparținând Departamentului de Arte Aplicate și Design, din Facultatea de Arte și Design, este structurat pe trei rute de specializare: Arte textile-Ceramică-Design de Bijuterie.
Sintetic vorbind programul administrează per ansamblu funcții utilitar-practice, semiotice și estetice.

Absolvenții, după încheierea anilor de studii, sunt pregătiți să devină în primul rând artiști plastici, creatori de artă, de concepte care pot fi folosite în diverse domenii. Fiecare specializare comportă un anume tip de creație care poate fi folosită pe anumite ramuri de industrie, mici intreprinderi și chiar în antreprenoriat. Deschiderea artelor decorative adoptă un comportament întreprinzător, de esență activă și inovatoare. Dacă aceste aptitudini nu sunt reprezentative în paleta personal există alternative care sunt adaptabile oricărui tip de temperament. Astfel se conturează în funcție de specializare căteva direcții pe care fiecare absolvent de arte decorative poate să pornească.
Arte textile-design textil
Datorită multitudinii de tehnici învățate în cadrul rutei de specializare Arte textile, meseriile pot merge spre direcții adaptate spiritului creator în domeniul: imprimeului, țesătoriei, fetrului, broderiei, colajului sau asamblajului textil. O altă alternativă ce poate fi abordată de absolvenți poate fi reprezentată de ocupații precum: creație compoziție covoare, designer de eveniment, creator de obiecte și jucării textile, consultant stilist – o meserie foarte căutată în marile magazine, designer de interior textil, consultant tehnic în confecții și materiale textile, asistent de cercetare în arte plastice – textile, cercetător în domeniul textil, asistent scenograf, desenator artistic, secretar artistic, profesor în învăţământul primar și gimnazial și nu în ultimul rând free-lancer sau chiar antreprenor.
Ceramică - sticlă – metal:fiind un domeniul versatil, oferă absolventului posibilitatea de a exercita valențele meseriei atât în sfera decorativului sculptural artistic, cât și în creația de design de obiect decorativ de ambient sau produs funcțional (prototip) pentru serializarea obiectelor. Însușirea tehnică și tehnologică din domeniul Artelor focului, antrenează studentul atât să proiecteze obiectul, cât și să-l transpună în material finit (portelan, gresie, faianta, samota sau argile colorate, pigmenti si diversi silicati). Studenții traversează toate direcțiile tehnice dar si multiple etape tehnologice din sfera experimentalului din domeniul ceramicii contemporane. Formele ceramice pot avea atât funcție decorativă - destinate ambientării spațiului public sau privat cât si utilitate practică – funcționale de uz, unicate sau serializate. (elemente de mozaic, vitraliu, paviment, teracotă, poterie sau obiect decorativ- sculptural). Astfel, ocupații precum artist plastic - ceramist free-lancer, asistent de cercetare în arte plastice – ceramică sticlă metal, decorator de ambient interioare-exterioare, tehnician în industria sticlei și ceramicii, secretar artistic, dar si profesor în învăţământul primar și gimnazial.
Designul de bijuterie propune un program de studiu curajos unde studenţii vor fi pregătiţi să folosească standarde specifice industriei, programe de proiectare, de vizualizare şi printare tridimensională a conceptului. În cadrul rutei de studiu DB inițierea în designul de bijuterie nu se rezumă doar la nivelul teoretic, studenții vor deprinde cunoştinţe, abilităţi şi unelte de lucru de ultimă generaţie: modelare şi proiectare 3D, randare foto-realistă, manipularea, îmbunătăţirea imaginilor şi printarea 3D a prototipului. Aici se vor forma specialişti capabili să transpună ideile şi conceptele generate în prototipuri şi obiecte de serie.
Ocupatii: free-lancer, director artistic, director de design, coordonator proiect, consultant proiect, creator de obiect-prototip, desenator artistic, secretar artistic, profesor în învăţământul primar și gimnazial.
Ocupatii conform COR:
Arte textile-design textil: artist plastic, asistent de cercetare in arte plastice – textile, cercetător in filatură țesătorie, decorator interioare, desenator artistic (studii superioare), secretar artistic profesor în învăţământul primar, profesor în învăţământul gimnazial.
Ceramică - sticlă – metal: artist plastic, asistent de cercetare în arte plastice – ceramică sticlă metal, decorator interioare, tehnician în industria sticlei și ceramicii, secretar artistic, profesor în învăţământul primar/profesor în învăţământul gimnazial.
Arii de specializare în cadrul programului master: Design textil-Design vestimentar, Ceramică - Sculptură, Design de produs – Design de bijuterie.

Firmele mici întreprinzătoare – producătoare de țesătură, covoare, broderie, imprimeu, creație vestimentară, ceramică.

 • Ateliere de bijuterie,
 • Firme de design interior,
 • Firme organizatoare de evenimente,
 • Magazinele de țesătură,
 • Filaturi,
 • Fabrici de pasmanterie și țesătură,
 • Teatrul de Stat
 • Opera Română
 • Muzeul de artă
 • Muzeul de istorie
 • Muzeul de etnografie și folclor
 • Galerii de artă
 • Invățămînt gimnazial și liceal

Facultatea și implicit programul Arte Decorative dezvoltă parteneriate Erasumus cu universități de prestigiu din lume. Oferta actualizată permanent se poate urmări pe următorul link https://arte.uvt.ro/international/international-erasmus/
Rutele dezvoltă și parteneriate specifice precum Internațional Association of Jewellery Merchandize Planning Professionals – Hong Kong sau alte firme din țară cum ar fi YKK România, Faber Castell, Compania de Teatru Junior Phantasia șamd.
Mai mult există parteneriate constante care implică activitatea artistică studențească în spațiile expoziționale precum Galeria Primăriei Municipiului Timișoara, Spațiul expozițional al Aulei Bibliotecii Universitare Timișoara, Spațiul expozițional al Bibliotecii de Arte Timișoara, Galeria Mansardă a FAD, Galeria Calpe.
Studenții participă constant cu acțiuni revitalizante la festivalurile finanțate de Primăria Municipiului Timișoara. Bienalele specializate pe domenii, organizate de Facultatea de Arte și Design sunt un plus de prestigiu adus instituției organizatoare dar și studenților care sunt instruiți în organizare și sunt evidențiați prin participarea efectivă ca artiști.
Toate acțiunile acestea sunt parte integrantă a facultății și studenților săi în ampla acțiune Timișoara Capitală Europeană 2021. Studenții fiind integrați, în 2016, în acțiunile derulate de programul Timișoara Capitală Culturală a Tineretului.
Altfel studenții au constant acces în galerii, practici, simpozioane, tabere, au acces la mijloace fixe și mobile, au posibilitatea publicării de articole în revista Caiete de Arte și Design http://caietedeartesidesign.blogspot.ro/ , se pot ocupa de organizări concursuri, organizări expoziții, pot primi consiliere socio-profesională, pot participa la expoziții naționale, internaționale, și pot fi incluși în programe de schimburi interinstituționale.
Nu în ultimul rând subliniem activitatea Centrelor de Excelență din cadrul FAD în care se promovează performanța și se reflectă activitatea constantă de cercetare din domeniul artistic aducând un plus de prestigiu instituției și studenților acesteia.
Parteneriatul didactic si de cercetare cu International Association of Jewellry Merchandize Planning Professionals (IAJMPP) permite dezvoltarea specializarii in concordanta cu cele mai noi preocupari contemporane ale practicii si bussinesului in artele decorative si design de bijuterie. Asociatia IAJMPP ofera coaching, cursuri la disctanta, resurse didactice si de cercetare.

Prin practică studenții specializării Arte decorative își însușesc posibilitățile de abordarea unor meserii posibile înțelegând procesele de desfășurare prin aplicarea cunoștințelor dobândite la cursuri și adaptabilitatea la locul real.
Studenții specializării realizează stagii de practică în cadrul firmelor partenere cu profilul aferent rutei de specializare.

Voluntariatul este o formă de pătrundere în activitățile pe care un student vrea să le cunoască și aprofundeze. În același timp activitățile desfășurate în cadrul facultății sunt menite desăvârșirii dezvoltării pe plan profesional prin aportul adus la organizări de expoziții, biennale și alte activități din domeniu.
Fiecare student UVT poate primi 2 credite transferabile pe semestru pentru activități de voluntariat. Creditele aferente activităților de voluntariat vor fi trecute în suplimentul de diplomă.

SPECIALIZARE: Moda – Design Vestimentar


Durata studiilor: 3 ani
Formă de invăţămant: cursuri cu frecventa;
Titlul obţinut: licenţiat în arte vizuale

Intrebari frecvente

Programul de studii de licenţă Modă - Design vestimentar îşi propune, în funcţie de imperioasele necesităţi din actualitate, pregătirea unor profesionişti în domeniul creației vestimentare pentru cunoaşterea, studierea și valorificarea multiplelor aspecte şi date ale fenomenului modei din perspectivă artistică, istorică şi contemporană, în context universal şi românesc, cunoscători ai procesului de design în complexitatea lui. Programul de studii universitare de licențăîși propune să pregătească viitoarele generaţii de creatori de modă.

Acreditat în 1997 cu denumirea de Arte textile (tapiserie- contexturi, modă-imprimeuri) devine în anul 2001 Arte decorative (arte textile) iar între 2004 - 2006 funcționează sub denumirea cu denumirea Arte decorative și include ceramica, In 2006 programul de studiu devine Arte textile - design textil (include două direcții de studiu: tapiserie și modă, ca ulterior în 2010 să se accepte funcționarea a două programe de studii distincte - Arte textile - design textil și Modă- Design vestimentar, fiind reevaluat periodic conform legislației în viguare.

Calificare obținută: Modă - design vestimentar
Titlul obținut: Licențiat în domeniul Arte vizuale, specializarea Moda – Design Vestimentar

Programul de studii permite studentilor aprofuntarea teoretica si insusirea deprinderilor practice de elaborare a conceptuelor in designul vestimentaR, iar mai apoi de transpunere a conceptului realizat in obiect vestimentar. Colectiile vestimentare realizate de catre studenti vor raspunde celor mai diverse arii tematice. Pret -a- porter sau haut- couture, piesele vestimentare vor fi prezentate regulat in Fashion Show, studentii fiind antrenati in practica si experienta organizarii paradelor de moda, al interactiunii cu mediul privat si cu media de specialitate.

Ocupații posibile :
artist plastic, designer vestimentar, asistent de cercetare în arte plastice - textile (tapiserie, contexturi, modă, imprimeuri), costumier, pictor creator costume, modelier confecţii, desenator artistic (studii superioare), secretar artistic, profesor în învăţământul primar/profesor în învăţământul gimnazial.

Aproximativ 40 procente dintre asolventi lucreaza in sectorul privat al industriilor creative locale.
Un procent de pana la 50 au imbratisat activitatea individuala ca free lancer.

Laboratorul de moda ,,Fashion Lab,, functioneaza ca o arie distincta in cadrul programului de studii permitand studentilor sa transpuna in material coneptele vestimentare selectate.
In plus, programul benefiaza de programe Erasumus cu urmatoarele universitati:Universite de Paris 8 Vincennes-Saint Denis, Instituto Politecnico de Braganca,Oulu seudun ammattikorkeakoulu,Aristotle University of Thessaloniki, Nyugat-Magyarorszagi Egyetem, Szegedi Tudomanyegyetem, ArtEZ Institute of the Arts, Uniwersytet Rzeszowski, Ataturk Üniversitesi, Eesti Kunstiakadeemia, Universitaet Koblenz-Landau, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ecole Superieure d'Art de Lorraine, Nevsehir University, Escuela de Arte y Superior de Diseno de Orihuela, Wroclaw College of Humanities,Universite de Savoie, Shanghai University China.
Acces in galerii practici, simpozioane, tabere, acces la mijloace fixe si mobile, publicari articole, organizari concursuri, organizari expozitii, acordari premii, consiliere socio-profesionala, participari la expoyitii nationale, internationale, participarila schimburi interinstitutionale.

Practica este o disciplină obligatorie, constând în activitatea desfăşurată de studenţi, în conformitate cu planul de învăţământ, care are drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia în cadrul programului de instruire.

Studenții care optează pentru activități de voluntariat participă la activităţi de interes public, de regulă, în domenii precum: arta şi cultura, educaţia şi cercetarea, protecţia mediului, sănătatea, asistenţa socială, activismul civic, , dezvoltarea comunitară, dezvoltarea socială, ș.a. Parteneriatele dintre facultate și diferite instituții, fundații, organizații asigură studenților, în parte, cadrul de desfășurare a stagiilor de voluntariat. Conex, studenții participă la activitati de organizare a laboratoarelor, studiourilor, organizarea evenimentelor specializării în diverse locații.
Fiecare student UVT poate primi 2 credite transferabile pe semestru pentru activități de voluntariat și care sunt notificate în suplimentul de diplomă.

SPECIALIZARE: Arte plastice - Fotografie-video procesarea computerizată a imaginii


Durata studiilor: 3 ani
Formă de invăţămant: cursuri cu frecventa;
Titlul obţinut: licenţiat în arte vizuale

Intrebari frecvente

Programul de studii universitare de licență Arte Plastice (Fotografie – videoprocesare computerizată a imaginii) are misiunea să conştientizeze şi să răspundă mutaţiilor survenite în procesul de producţie a imaginilor vizuale, în procesul de creaţie artistică, formând specialişti profesionişti în cele mai noi tehnici şi tehnologii foto și video, capabili să integreze mesajele etice şi estetice, cele social-politice şi economice în forme eficiente şi penetrante din punct de vedere informaţional, combinând armonios valorile şi mesajele culturii spirituale cu actualitatea şi nevoile culturii materiale.

Programul de studii universitare de licenţă Arte Plastice (Fotografie - videoprocesare computerizată a imaginii) a fost acreditat în anul 2009 și este unul dintre cele mai solicitate programe din cadrul Facultății de Arte și Design.

Calificare obținută: Fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii
Ttlul obținut: Licențiat în domeniul Arte vizuale, specializarea Arte plastice (Fotografie – videoprocesarea computerizată a imaginii)

Programul de studiu

Arte Plastice (Fotografie - videoprocesare computerizată a imaginii)

se bazează pe perfecționarea și înțelegerea fenomenelor tehnice si plastice raportate la spațiu, în reprezentarea bidimensională, prin limbajul specific fotografiei si filmului. Arta anticipării și principiile “momentului decisiv” prin selectarea din întreg, coerența elementelor din cadru, finalizate prin echilibrul cromatic sau valoric, asocierea de simboluri și relația acestora cu alte elemente importante ale artelor vizuale precum semnul și cuvântul. Pe parcursul cursurilor practice se analizează fenomenul lumina cu diversitatea, calitatea și efectele diferitelor surse de producere a acesteia în mediul diurn sau artificial.
Programul de studiu analizează principiile obținerii imaginii fotografice argentice dar si digitale întregite de un studiu riguros al istoriei fotografiei și cinematografiei, complementată de punerea în practică ale celor mai folosite și eficiente direcții și domenii în care fotografia este abordată. Nu este omis nici domeniul stimulativ experimental în care joncțiunea manipulării digitale și postprocesarea computerizată a imaginii e cu succes folosită. Ponderea principală a structurii tematicilor este orientată spre o plajă foarte vastă în perimetrul artelor vizuale și integrarea creației foto - video în standardele contemporane.

Absolvenții specializării Arte Plastice (Fotografie - videoprocesare computerizată a imaginii) sunt calificați pentru următoarele ocupații profesionale, așa cum sunt denumite în C.O.R. : artist plastic, fotograf, profesor în învăţământul primar, profesor în învăţământul gimnazial, Prezentator expozitii, Documentarist Critic de arta; Fotoreporter ,Tehnoredactor, Desenator artistic, Grafician;Consultant artistic,Instructor film, Secretar șef productie film , secretar artistic.

 • Infintare SLR,
 • PFA,
 • ONG cu specific foto video
 • Documentare reportaj de evenimente
 • Fotografie știintifică, documentară, medicala,
 • Televiziune
 • Presă online și scrisă
 • Edituri și reviste
 • Saloane de modă
 • Magazine de procesare fotografie

Mobilitățile studenților și cadrelor didactice se realizează atât prin participările individuale în cadrul evenimentelor specifice cât și prin parteneriatele Erasmus cu urmatoarele universitati: Universite de Paris 8 Vincennes-Saint Denis, Instituto Politecnico de Braganca,Oulu seudun ammattikorkeakoulu,Aristotle University of Thessaloniki, Nyugat-Magyarorszagi Egyetem, Szegedi Tudomanyegyetem, ArtEZ Institute of the Arts, Uniwersytet Rzeszowski, Ataturk Üniversitesi, Eesti Kunstiakadeemia, Universitaet Koblenz-Landau, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ecole Superieure d'Art de Lorraine, Nevsehir University, Escuela de Arte y Superior de Diseno de Orihuela, Wroclaw College of Humanities,Universite de Savoie, Shanghai University China.
Cadrul institutional facilitează accesul în galerii, practicile de specialitate, simpozioane, tabere, accesul la mijloace fixe și mobile, publicări de articole în sesiuni de comunicări științifice, organizarea concursurilor de creație destinate elevilor, organizări de expozitii ale studenților, premii, consiliere socio-profesională, participări la expozitii nationale, internationale, participari la schimburi interinstitutionale.

Practica este o disciplină obligatorie, constând în activitatea desfăşurată de studenţi, în conformitate cu planul de învăţământ, care are drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia în cadrul programului de instruire. Locații pentru practică:

 • Televiziunea locală
 • Presă on- line si scrisă
 • Edituri și reviste
 • Saloane de modă
 • Magazine de procesare fotografie

Studenții care optează pentru activități de voluntariat participă la activităţi de interes public, de regulă, în domenii precum: arta şi cultura, educaţia şi cercetarea, protecţia mediului, sănătatea, asistenţa socială, activismul civic, drepturile omului, ajutorul umanitar şi/sau filantropic, dezvoltarea comunitară, dezvoltarea socială, ș.a. Parteneriatele dintre facultate și diferite instituții, fundații, organizații asigură studenților, în parte, cadrul de desfășurare a stagiilor de voluntariat.
Conex, studenții participă la activitati de organizare a laboratoarelor de studio individual , studioul cu lumina artificială, camera obscură pentru fotografia argentica, expozițiile anuale și semestriale în diverse locații, documentarea fotograficaa a evenimentelor facultății.
Fiecare student UVT poate primi 2 credite transferabile pe semestru pentru activități de voluntariat și care sunt notificate în suplimentul de diplomă.

SPECIALIZARE:Istoria și teoria artei


Durata studiilor: 3 ani
Formă de invăţămant: cursuri cu frecventa;
Titlul obţinut: licenţiat în arte vizuale

Intrebari frecvente

Programul de Studii de licenta Istoria si teoria artei propune o structură pluridisciplinară de materii istorice şi teoretice, dar şi cursuri cu aplicabilitate practică, cerinţe ale societăţii de astăzi. În anii de studiu sunt urmărite cultivarea vizualităţii, dezvoltarea capacităţilor de sinteză a informaţiei şi de analiză critică şi oferirea unei instruiri de specialitate în domeniul istoriei artei, atât ca fapt în sine cât şi ca aspect al istoriei culturii, permiţând studenţilor să se orienteze către diverse arii şi epoci.

Programul de studiu a fost înființat în anul 2008 și acreditat în 2013
Calificare obținută: Istoria şi teoria artei
Titlu obținut: Licențiat în domeniul Arte vizuale, specializarea Istoria și teoria artei

Programul de Studii de licenta Istoria si teoria artei urmarește tezaurizarea şi difuzarea valorilor artei, spiritualităţii, culturii şi civilizaţiei umane; promovarea gândirii istorice şi critice în contextul înnoirii şi înlocuirii cunoştinţelor şi mijloacelor de expresie artistică; formarea de profesionişti ai domeniului, performanţi în raport cu exigenţele actuale la nivel internaţional, şi, implicit, participarea domeniului românesc al istoriei şi teoriei artei la dezvoltarea acestui sector pe plan universal; afirmarea identităţii cultural artistice naţionale; dezvoltarea societăţii româneşti sub forma unui stat bazat pe valori culturale.

Absolvenții specializării Istoria si teoria artei sunt calificați pentru următoarele ocupații profesionale, așa cum sunt denumite în C.O.R.: secretar artistic, profesor în învăţământul primar/profesor în învăţământul gimnazial.

Oportunități de angajare: Muzeul de artă, Muzeul de istorie, Muzeul de etnografie si folclor, Galerii de artă, Invătămînt gimnazial si liceal, universitar, Direcția pentru Cultura si Arta, Muzeul Tehnic, Serviciul Patrimoniu în instituții de cultură și regii autonome.

Facilitatea trecerii de la şcoală la inserţia pe piaţa muncii are loc prin prin identificarea posibilităţilor, instituţiilor şi surselor de formare complementară, aplicată și nu în ultimul rând dobândirea unei experiențe dotorate programelor de mobilitate a studenţilor, organizarea de manifestări culturale, expoziţionale, simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice. Cadrul institutional facilitează accesul în galerii, practicile de specialitate, accesul la mijloace fixe și mobile, publicări de articole, organizarea concursurilor de creație destinate elevilor, organizări de expozitii ale studenților, premii, consiliere socio-profesională, participări la expozitii nationale, internationale, participari la schimburi interinstitutionale.
Mobilitățile studenților și cadrelor didactice se realizează atât prin participările individuale în cadrul evenimentelor specifice cât și prin parteneriatele Erasmus cu urmatoarele universitati: Universite de Paris 8 Vincennes-Saint Denis, Instituto Politecnico de Braganca,Oulu seudun ammattikorkeakoulu,Aristotle University of Thessaloniki, Nyugat-Magyarorszagi Egyetem, Szegedi Tudomanyegyetem, ArtEZ Institute of the Arts, Uniwersytet Rzeszowski, Ataturk Üniversitesi, Eesti Kunstiakadeemia, Universitaet Koblenz-Landau, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ecole Superieure d'Art de Lorraine, Nevsehir University, Escuela de Arte y Superior de Diseno de Orihuela, Wroclaw College of Humanities,Universite de Savoie, Shanghai University China.

Practica este o disciplină obligatorie, constând în activitatea desfăşurată de studenţi, în conformitate cu planul de învăţământ, care are drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia în cadrul programului de instruire. Locații pentru practică:

 • Muzeul de Artă Timișoara
 • Muzeul Național de Istorie Timișoara
 • Muzeul satului bănățean Timișoara
 • Galerii de artă – Calina, Calpe, Triade, Casa artelor, Helios, Galeria 28, Galeria
 • Mansardă

SPECIALIZARE:Design


Durata studiilor: 3 ani
Formă de invăţămant: cursuri cu frecventa;
Titlul obţinut: licenţiat în arte vizuale

Intrebari frecvente

Designul, ca domeniu distinct al artelor vizuale, propune, conceptual si mai apoi prin transpunere in proiect, reconfigurarea volumica, a formei, compozitiei si semnificatiei pentru spatiul ambiental, pentru obiectelor de utilitate individuala sau colectiva, ori pentru comunicarea vizuala.

Programul a fost autorizat provizoriu în 1998, acreditat în 2000 și reacreditat în 2006 cu denumirea Design (cu direcțiile de studiu Design ambiental, Design de produs și Design Grafic), fiind evaluat periodic în conformitate cu legislația în viguare.

Calificare obținută: Design
Ttlul obținut: Licențiat în domeniul Arte vizuale, specializarea Design

Programul de studii Design ofera, prin cursuri fundamentale si pachete de discipline de specialitate, cunostintele teoretice si elementele practice de elaborare a conceptului in designul de produs, designul de ambient sau al designului grafic.
Disciplinele teoretice permit studentului sa conştientizeze mutaţiile survenite în procesul de creaţie artistică contemporană. Disciplinele de specialitate aduc pregatirea spre concretul proiectelor, fie ca este vorba de designul de automobile, al obiectelor utilitare, ori de proiectele de design arhitectural, ambientarea spatiilor sau proiecte de identitate vizuala, branding, animatie, character design si gaming. Tinând cont de cadrul național al calificarilor pe piața muncii, sunt formati profesionişti în artele vizuale capabili de a păstra şi cultiva valorile individuale si colective în domeniul artei, de a sonda structurile arhetipale ale imaginii, dar şi de a asimila specificul noilor limbaje şi posibilităţi tehnologice, inclusiv limbajul informaţional în dezvoltarea si implementarea conceptului de design.

Ocupații posibile conform COR:
Design grafic/Comunicații vizuale: artist plastic, art director, desenator artistic (studii superioare), secretar artistic, profesor în învăţământul primar, profesor în învăţământul gimnazial Design de produs: artist plastic, decorator interioare, machetist, desenator artistic (studii superioare), secretar artistic, profesor în învăţământul primar, profesor în învăţământul gimnazial Design pentru spațiu ambiental: artist plastic, decorator interioare, machetist, asistent de cercetare în arte plastice - design industrial, desenator artistic (studii superioare), secretar artistic , profesor în învăţământul primar/ profesor în învăţământul gimnazial.

Aproximativ 40 procente dintre asolventi lucreaza in sectorul privat al industriilor creative locale. Un procent de pana la 50 au imbratisat activitatea individuala ca free lancer.

Studentii programului de studii design vor beneficia de stagii de practica si internship in cadrul firmelor din industriile creative locale. Exista acorduri de cooperare cu acestea (ex. APP, ROSENC).
Spatiile de expunere dedicate designului, atat cele conventionale cat si cele neconventionale, publice, sunt la dispozitia studentilor, in cadrul expozitiilor de grup sau individuale.
Participarea studentilor la competitii si concursuri internationale ori la competitii organizate de companii, au permis de fiecare data dezvoltarea unui portofoliu personal bogat inca de pe bancile facultatii.
Parteneriatul cu Oulu Game Lab a permis dezvoltarea in Timisoara a unui laborator de gaming, unde studentii se perfectioneaza in domeniul designului grafic, dezvoltarii de personaje de animatie si gaming.
Mentionam si parteneriate Erasumus cu urmatoarele universitati:Universite de Paris 8 Vincennes-Saint Denis, Instituto Politecnico de Braganca,Oulu seudun ammattikorkeakoulu,Aristotle University of Thessaloniki, Nyugat-Magyarorszagi Egyetem, Szegedi Tudomanyegyetem, ArtEZ Institute of the Arts, Uniwersytet Rzeszowski, Ataturk Üniversitesi, Eesti Kunstiakadeemia, Universitaet Koblenz-Landau, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ecole Superieure d'Art de Lorraine, Nevsehir University, Escuela de Arte y Superior de Diseno de Orihuela, Wroclaw College of Humanities,Universite de Savoie, Shanghai University China.
Acces in galerii practici, simpozioane, tabere, acces la mijloace fixe si mobile, publicari articole, organizari concursuri, organizari expozitii, acordari premii, consiliere socio-profesionala, participari la expoyitii nationale, internationale, participarila schimburi interinstitutionale.

Practica de specialitate se realizeaza in baza acordurilor bilaterale cu peste 18 firme locale din domeniul industriilor creative.

Studenții care optează pentru activități de voluntariat participă la activităţi de interes public, de regulă, în domenii precum: arta şi cultura, educaţia şi cercetarea, protecţia mediului, sănătatea, asistenţa socială, activismul civic, drepturile omului, ajutorul umanitar şi/sau filantropic, dezvoltarea comunitară, dezvoltarea socială, ș.a. Parteneriatele dintre facultate și diferite instituții, fundații, organizații asigură studenților, în parte, cadrul de desfășurare a stagiilor de voluntariat. Activitatea de voluntariat este facultativă, ea contribuind la suplimentarea experienţei din domeniu, conexă sau diferită de acesta, la dezvoltarea abilităţilor de relaţionare, colaborare, implicare şi dezvoltare personală în colective/situaţii similare celor ale viitoarelor locuri de muncă.
Fiecare student UVT poate primi 2 credite transferabile pe semestru pentru activități de voluntariat și care sunt notificate în suplimentul de diplomă.